حمیدرضا روحی
حمیدرضا روحی
آسیب شناس گفتار و زبان
زمینه‌های کاری: لکنت، درمان اختلالات یادگیری، اختلالات تولید گفتار در کودکان، اختلالات تولید پیش و پس از جراحی شکاف کام، تصویربرداری حنجره
همدان، پیاده راه بوعلی
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger