مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
مرکز ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل پاستور (کیانپارس)
ارزیابی و توانبخشی سرگیجه و تعادل، شنوایی شناسی، سمعک
زمینه‌های کاری: انجام آزمایشات وزوز گوش و توانبخشی آن، انجام آزمایشات سرگیجه، تجویز سمعک، تنظیم سمعک، توانبخشی و درمان سرگیجه
اهواز، کیانپارس
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger