دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین
قم، بلوارامین
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، ترمیم رکتوسل
قم، بلوار امین
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
قم، بلوار امین
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زنان و زایمان، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن
قم، باجک
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی
قم، -
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن
قم
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، پرینورافی
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، هودکتومی، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
قم
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
قم
دکتر رباب خالصی
دکتر رباب خالصی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، سرطان های زنان، هیسترکتومی، زایمان بدون درد، مراقبت های دوران بارداری
قم، بلوار امین
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، درمان خشکی واژن
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، عمل جراحی زنان
قم
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران زایمان، درمان خشکی واژن، سفید کردن واژن
قم، قیطریه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger