دکتر دیانا حسینی
دکتر دیانا حسینی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی؛ فوق تخصص: جراحی سرطان های زنان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان، لیزر درمانی
مشهد، احمدآباد
دکتر زهره خزاعی
دکتر زهره خزاعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر فاطمه فیض دیسفانی
دکتر فاطمه فیض دیسفانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، عمل جراحی زنان، درمان نازایی، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر زهره کیخا
دکتر زهره کیخا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان میوم رحم، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر زهره یوسفی رودسری
دکتر زهره یوسفی رودسری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، درمان خونریزی رحم، مراقبت های دوران بارداری، تعیین جنسیت، هودکتومی
مشهد
دکتر زیبا ظهوریان صدر
دکتر زیبا ظهوریان صدر
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
دکتر ژیلا علیزاده ارومیه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر ژینوس رفیع زاده
دکتر ژینوس رفیع زاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر ژینوس مهندسان
دکتر ژینوس مهندسان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، جراحی تخمدان
مشهد
دکتر سارا رفیعی
دکتر سارا رفیعی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، درمان پولیپ رحم، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر سارا منصوریان
دکتر سارا منصوریان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان خشکی واژن، درمان خونریزی رحم، لابیاپلاستی، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سارا میرزائیان
دکتر سارا میرزائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان میوم رحم، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر سرور دوگانی
دکتر سرور دوگانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن
مشهد
دکتر سکینه انبیائی
دکتر سکینه انبیائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، درمان پولیپ رحم، جراحی زیبایی زنان
مشهد
دکتر سکینه بزمانی
دکتر سکینه بزمانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، تزریق فیلر به واژن
مشهد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
دکتر سمیرا شهابی نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های رحم، جراحی ترمیمی واژن، عمل جراحی زنان، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
دکتر سمیرا یعقوبی بجمعه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، عمل جراحی زنان، درمان عفونت زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی
مشهد
دکتر سهیلا بخشی
دکتر سهیلا بخشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان خونریزی رحم
مشهد
دکتر سهیلا نایبی آستانه
دکتر سهیلا نایبی آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، تزریق چربی به واژن، جراحی تخمدان، درمان خشکی واژن، هودکتومی
مشهد
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
دکتر سودابه جعفری سیدآبادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، درمان نازایی، تزریق چربی به واژن، درمان هرپس تناسلی، پرینورافی
مشهد
دکتر سودابه حسینیان
دکتر سودابه حسینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر سید احمد شریف آرانی
دکتر سید احمد شریف آرانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، تعیین جنسیت
مشهد
دکتر سید حسین واحد
دکتر سید حسین واحد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، هودکتومی
مشهد
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
دکتر سیدحسن جعفریان شهری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، مراقبت های دوران بارداری، درمان میوم رحم
مشهد
دکتر سیدمصطفی سیف
دکتر سیدمصطفی سیف
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان کیست تخمدان، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر سیده حوراء واحدالعین
دکتر سیده حوراء واحدالعین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی، عمل جراحی زنان
مشهد
دکتر سیما کدخدایان
دکتر سیما کدخدایان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان هرپس تناسلی، عمل جراحی زنان، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر شکوفه حافظ
دکتر شکوفه حافظ
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، تزریق چربی به واژن، درمان عفونت زنان، درمان نازایی، درمان کیست تخمدان
مشهد
دکتر شکوفه حسینی
دکتر شکوفه حسینی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، کولپوسکوپی، درمان خشکی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر شهرزاد نوذری
دکتر شهرزاد نوذری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان زگیل تناسلی، درمان نازایی، جراحی تخمدان، پی آرپی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر عبدالصمد امینیان
دکتر عبدالصمد امینیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پی آرپی واژن، تعیین جنسیت، درمان بیماری های تخمدان، کولپوسکوپی، هودکتومی
مشهد
دکتر فاطمه محمدی
دکتر فاطمه محمدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، عمل جراحی زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم
مشهد
دکتر فاطمه عادلخواه
دکتر فاطمه عادلخواه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی ترمیمی واژن، پی آرپی واژن، تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم
مشهد
دکتر فاطمه شریفیان عطار
دکتر فاطمه شریفیان عطار
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان بیماری های تخمدان، جراحی ترمیمی واژن، پرینورافی، درمان افتادگی رحم و مثانه
مشهد
دکتر فاطمه حمیدمنش
دکتر فاطمه حمیدمنش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، جراحی ترمیمی واژن، درمان نازایی، پی آرپی واژن، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر فاطمه جودی
دکتر فاطمه جودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر فاطمه توسلی
دکتر فاطمه توسلی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، درمان زگیل تناسلی، درمان خونریزی رحم، پی آرپی واژن، مراقبت های بعد از زایمان
مشهد
دکتر فاطمه افتخارزاده
دکتر فاطمه افتخارزاده
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، پی آرپی واژن، درمان خونریزی رحم، درمان کیست تخمدان
مشهد
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
دکتر غلامحسین فروغ نصیرائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی زیبایی زنان، درمان کیست تخمدان، پی آرپی واژن، لابیاپلاستی
مشهد
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
دکتر غلامحسین ارندی فروشاهی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، جراحی رحم، پی آرپی واژن
مشهد
دکتر علی جراح نژاد
دکتر علی جراح نژاد
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان هرپس تناسلی، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان
مشهد
دکتر عطیه منصوری
دکتر عطیه منصوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، درمان خونریزی رحم، درمان بیماری های رحم، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر عصمت قربانی
دکتر عصمت قربانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، جوانسازی واژن، کولپوسکوپی
مشهد
دکتر عصمت غفوری
دکتر عصمت غفوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، لابیاپلاستی، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، درمان نازایی
مشهد
دکتر عزت شبانی برج
دکتر عزت شبانی برج
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان، تعیین جنسیت، تزریق فیلر به واژن، تنگ کردن واژن
مشهد
دکتر شیرین ترابی
دکتر شیرین ترابی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، جراحی رحم، درمان هرپس تناسلی
مشهد
دکتر صدیقه افشارزاده طرقبه
دکتر صدیقه افشارزاده طرقبه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان هرپس تناسلی، جوانسازی واژن، تزریق چربی به واژن
مشهد
دکتر صدیقه آیتی افین
دکتر صدیقه آیتی افین
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی ترمیمی واژن، درمان کیست تخمدان، هودکتومی، درمان میوم رحم، درمان خشکی واژن
مشهد
دکتر شیوا بصیری
دکتر شیوا بصیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان هرپس تناسلی، درمان زگیل تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، پرینورافی
مشهد
دکتر صدیقه گلدوزیان
دکتر صدیقه گلدوزیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن، درمان کیست تخمدان، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان
مشهد
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger