دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، عصب کشی
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ایمپلنت، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش زیرکونیا، پروتز ثابت دندان، لمینت emax
تهران، خیابان ابوذر
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر شیما عظیم زاد
دکتر شیما عظیم زاد
جراح و دندانپزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، جرمگیری دندان، ایمپلنت
تهران، خیابان یوسف آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، طرح لبخند، بازسازی دندان، بلیچینگ
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر مهتاب جوانروح
دکتر مهتاب جوانروح
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، طرح لبخند، بلیچینگ، روکش دندان، سفید کردن دندان
تهران، سعادت آباد
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران، -
دکتر ساناز جمال زاده
دکتر ساناز جمال زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، فلوراید تراپی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، بلیچینگ، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، فیشور سیلانت، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ارتودنسی، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، اوردنچر، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، بروساژ دندان، دندانپزشکی زیبایی، روکش دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، سفید کردن دندان، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دکتر ساناز سلیمانیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بروساژ دندان، جراحی دندان، سفید کردن دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز رضازاده آذر
دکتر ساناز رضازاده آذر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، بازسازی دندان، روکش دندان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز رحمانی
دکتر ساناز رحمانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، لمینت دندان، دندانپزشکی کودکان، جراحی دندان
تهران
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دکتر ساناز حیدرخان طهرانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، ترمیم دندان، طرح لبخند، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دکتر ساناز حقیقت نمینی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، روکش دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر ساشا مساعد
دکتر ساشا مساعد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، لمینت دندان
تهران
دکتر ساغر ضرغام
دکتر ساغر ضرغام
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger