دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان خشکی واژن، مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، سرطان های زنان
قم، بلوارامین
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: آزمایش پاپ اسمیر، سیستوسل، درمان افتادگی رحم و مثانه، تنگ کردن واژن، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان
قم، بلوار امین
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی - هیستروسکوپی، لاپاروسکوپی
زمینه‌های کاری: هیستروسکوپی، سرطان های زنان، هیسترکتومی، مراقبت های دوران بارداری، عمل جراحی زنان
قم، خیابان عطاران
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سرطان های زنان، درمان افتادگی رحم و مثانه، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، زایمان طبیعی، آزمایش پاپ اسمیر
قم، بلوار امین
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان طبیعی، سرطان های زنان، جراحی زیبایی زنان، درمان خشکی واژن، جوانسازی واژن
قم، میدان سعیدی
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن، کولپوسکوپی، زایمان طبیعی
قم، باجک
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، زنان و زایمان، جراحی زیبایی زنان، عمل جراحی زنان، هیسترکتومی
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان، زایمان و ناباروری
زمینه‌های کاری: سقط مکرر، انجام عمل های جراحی زنان، حاملگی خارج رحم، ترمیم های زیبایی، تعیین جنسیت
قم، -
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، تزریق چربی به واژن، زایمان طبیعی
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان طبیعی، کولپوسکوپی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن
قم، -
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان بیماری های تخمدان، درمان میوم رحم
قم
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، کولپوسکوپی، جراحی ترمیمی واژن، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، درمان بیماری های رحم، درمان بیماری های تخمدان، هودکتومی، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، جراحی ترمیمی واژن، درمان زگیل تناسلی
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان پولیپ رحم، هودکتومی، لابیاپلاستی، درمان خشکی واژن
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان بیماری های رحم، هودکتومی، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، درمان عفونت زنان، جراحی زیبایی زنان، تزریق فیلر به واژن، هودکتومی
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تنگ کردن واژن، عمل جراحی زنان، درمان خونریزی رحم، کولپوسکوپی
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، جراحی تخمدان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، جراحی زیبایی زنان، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، درمان کیست تخمدان
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، هودکتومی، جراحی تخمدان، لابیاپلاستی، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: پرینورافی، کولپوسکوپی، پی آرپی واژن، جوانسازی واژن، درمان میوم رحم
قم
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، جراحی رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر رباب خالصی
دکتر رباب خالصی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، آزمایش پاپ اسمیر، تزریق چربی به واژن، جراحی زیبایی زنان، جوانسازی واژن
قم، بلوار امین
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، تزریق فیلر به واژن، درمان خشکی واژن، درمان عفونت زنان، هودکتومی
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان عفونت زنان، پی آرپی واژن، درمان خشکی واژن
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان نازایی، مراقبت های بعد از زایمان، درمان بیماری های رحم، درمان پولیپ رحم، تزریق چربی به واژن
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، پی آرپی واژن، جراحی رحم، درمان نازایی، جراحی تخمدان
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، هودکتومی، کولپوسکوپی، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن، تزریق فیلر به واژن، پرینورافی
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، کولپوسکوپی، مراقبت های دوران بارداری، درمان بیماری های رحم، درمان عفونت زنان
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان پولیپ رحم، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، درمان بیماری های تخمدان، درمان پولیپ رحم، درمان میوم رحم، تزریق چربی به واژن
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، کولپوسکوپی، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های دوران بارداری، جراحی رحم، جوانسازی واژن، تنگ کردن واژن
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی زیبایی زنان، هودکتومی، پرینورافی، درمان خشکی واژن، درمان بیماری های تخمدان
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، درمان نازایی، جوانسازی واژن، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، لابیاپلاستی، تزریق چربی به واژن، آزمایش پاپ اسمیر، سفید کردن واژن
قم، قیطریه
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger