دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان، عصب کشی
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی )، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت، جرم گیری، جراحی دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، ایمپلنت بدون درد و خون ریزی، ایمپلنت، طرح لبخند، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، روکش زیرکونیا، پروتز ثابت دندان، لمینت emax
تهران، خیابان ابوذر
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، روکش دندان، ونیز کامپوزیت، پروتز ثابت و متحرک، درمان ریشه
تهران، جردن
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، ایمپلنت، جراحی دندان عقل نهفته
تهران، سعادت آباد
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، بازسازی دندان، بلیچینگ، پروتز متحرک دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، بازسازی دندان، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، ونیر کامپوزیت
تهران، خیابان ظفر
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دکتر لیلا غیوری زاد ( گرگان )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان اجاره دار )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ایمپلنت، طرح لبخند، بازسازی دندان، بلیچینگ
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دکتر لیلا غیوری زاد ( سه راه طالقانی )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، ترمیم دندان، ارتودنسی، بلیچینگ، ایمپلنت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( میدان سپاه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، جراحی دندان، لمینت دندان، سفید کردن دندان، ارتودنسی
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دکتر لیلا غیوری زاد ( ارامنه )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، روکش دندان، پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دکتر لیلا غیوری زاد ( نظام الملک )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت، طرح لبخند، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران، خیابان نامجو
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دکتر لیلا غیوری زاد ( خیابان نامجو )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، طرح لبخند، سفید کردن دندان
تهران، خیابان نامجو
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، ایمپلنت، ترمیم دندان
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، طرح لبخند، پروتز ثابت دندان
تهران، -
دکتر سپیده رحیمیان
دکتر سپیده رحیمیان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، لمینت دندان، جرمگیری دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساشا سیاح پور
دکتر ساشا سیاح پور
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، بلیچینگ، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، جراحی دندان
تهران
دکتر سپیده درخشان
دکتر سپیده درخشان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی، بروساژ دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، بازسازی دندان، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، بلیچینگ، فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، سفید کردن دندان، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ترمیم دندان، بروساژ دندان، اوردنچر، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، لمینت دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، جراحی دندان، فیشور سیلانت، پروتز متحرک دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، فلوراید تراپی، بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، بلیچینگ، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بروساژ دندان، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، روکش دندان، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، جراحی دندان، ایمپلنت، درمان ریشه(عصب کشی)، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت، ترمیم دندان، فلوراید تراپی، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان، جراحی دندان، فلوراید تراپی، ارتودنسی
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، بازسازی دندان، پروتز ثابت دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، لمینت دندان، طرح لبخند، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، پروتز ثابت دندان، فلوراید تراپی، لمینت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، بلیچینگ، فیشور سیلانت، لمینت دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، بروساژ دندان، فلوراید تراپی، طرح لبخند، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، دندانپزشکی کودکان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، جراحی دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی کودکان، بلیچینگ
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، روکش دندان، ونیر کامپوزیت، سفید کردن دندان، اوردنچر
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، ارتودنسی، فیشور سیلانت، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، ارتودنسی، لمینت دندان، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، بازسازی دندان، بروساژ دندان
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی کودکان، سفید کردن دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی زیبایی، ترمیم دندان، لمینت دندان
تهران
دکتر سالومه کاکاوند
دکتر سالومه کاکاوند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، جرمگیری دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، سفید کردن دندان، جراحی دندان
تهران
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger