دکتر حانیه پاینده
دکتر حانیه پاینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز متحرک دندان، بروساژ دندان، ایمپلنت، بازسازی دندان، بلیچینگ
تهران، شریعتی
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
دکتر میر حمید حسینی اصل نظرلو
فلوشیپ: ایمپلنت، زیبایی، ارتودنسی
زمینه‌های کاری: جرم گیری، ترمیم دندان، روکش دندان، جراحی دندان نهفته، اوردنچر
تهران، خیابان شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت emax، جراحی ایمپلنت، بروساژ دندان، بلیچینگ، جراحی دندان
تهران، شریعتی
دکتر سینا فیروزان
دکتر سینا فیروزان
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی زیبایی، طرح لبخند، ایمپلنت یک روزه، پروتز متحرک دندان، سفید کردن دندان
تهران، خیابان ابوذر
دکتر نیلوفر چرخند
دکتر نیلوفر چرخند
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت و متحرک، روکش دندان، درمان ریشه، ایمپلنت، بلیچینگ
تهران، جردن
دندان پزشکی رویالدنت
دندان پزشکی رویالدنت
مدیریت خانم دکتر رویا حامدی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، سفید کردن دندان، بروساژ دندان
تهران، خیابان شریعتی
دکتر فرید نیکیان
دکتر فرید نیکیان
فلوشیپ: ایمپلنت
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان عقل نهفته، درمان ریشه دندان(عصب کشی دندان)، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک
تهران، سعادت آباد
دکتر صالحه هژیر
دکتر صالحه هژیر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، جراحی دندان، بازسازی استخوان فک
تهران، خیابان ظفر
دکتر ندا هادی
دکتر ندا هادی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، پروتز متحرک، ایمپلنت، عصب کشی، لمینت دندان
تهران، ضلع شمال شرقی پل سیدخندان (بر بزرگراه رسالت)
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دکتر سعید صفائیان پور ( دروازه تهران )
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، دنداپزشک زیبایی، پروتز ثابت و متحرک، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
اصفهان، میدان جمهوری
دکتر کاملیا علیجانی
دکتر کاملیا علیجانی
فلوشیپ: زیبایی دندان، ایمپلنت های دندانی
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان، ایمپلنت، لمینت دندان، جراحی دندان
تهران، -
دکتر سپیده تیموری
دکتر سپیده تیموری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: روکش دندان، ترمیم دندان، طرح لبخند، جرمگیری دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر ساسان همایون
دکتر ساسان همایون
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، طرح لبخند، فیشور سیلانت، لمینت دندان
تهران
دکتر سپیده بدری اهری
دکتر سپیده بدری اهری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ونیر کامپوزیت، جرمگیری دندان، دندانپزشکی کودکان، بازسازی دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده بختیاری
دکتر سپیده بختیاری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، پروتز ثابت دندان، روکش دندان، جرمگیری دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سپیده امیری
دکتر سپیده امیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، سفید کردن دندان، لمینت دندان، بروساژ دندان، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپیده ابریشمی
دکتر سپیده ابریشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ایمپلنت، بلیچینگ، ونیر کامپوزیت، بروساژ دندان
تهران
دکتر سپهر طباطبائی
دکتر سپهر طباطبائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، روکش دندان، جراحی دندان، ونیر کامپوزیت، ترمیم دندان
تهران
دکتر سپهر ترابی
دکتر سپهر ترابی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر سپند قاسمی
دکتر سپند قاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، روکش دندان
تهران
دکتر سبا آقائی
دکتر سبا آقائی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، سفید کردن دندان، جرمگیری دندان، اوردنچر، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر سایه هادیان فر
دکتر سایه هادیان فر
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، اوردنچر، جراحی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر سایه معصومی
دکتر سایه معصومی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، بازسازی دندان، بلیچینگ، روکش دندان، ایمپلنت
تهران
دکتر سایه عرب کرمی
دکتر سایه عرب کرمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، جراحی دندان، دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، بازسازی دندان
تهران
دکتر سایه حکیمی جاهد
دکتر سایه حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: اوردنچر، سفید کردن دندان، لمینت دندان، ایمپلنت، دندانپزشکی کودکان
تهران
دکتر سایه حجازی
دکتر سایه حجازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، جراحی دندان، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بلیچینگ
تهران
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دکتر سایه جبه دار مارالانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، روکش دندان
تهران
دکتر سایه احسانی
دکتر سایه احسانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، لمینت دندان، ارتودنسی، فیشور سیلانت، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دکتر سایناز صفری پورخانلو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، طرح لبخند، پروتز متحرک دندان، ایمپلنت، جرمگیری دندان
تهران
دکتر ساینا شیرازی
دکتر ساینا شیرازی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، بازسازی دندان، روکش دندان
تهران
دکتر ساینا پراینده
دکتر ساینا پراینده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، فلوراید تراپی، بروساژ دندان، دندانپزشکی کودکان، پروتز ثابت دندان
تهران
دکتر ساویز لوزانی
دکتر ساویز لوزانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بازسازی دندان، ارتودنسی، بروساژ دندان، روکش دندان، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساویز شاهسواری
دکتر ساویز شاهسواری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، اوردنچر، سفید کردن دندان، پروتز متحرک دندان، ونیر کامپوزیت
تهران
دکتر سانیا شمس زاده
دکتر سانیا شمس زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان، جرمگیری دندان، سفید کردن دندان
تهران
دکتر ساندرا خدابنده لو
دکتر ساندرا خدابنده لو
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: سفید کردن دندان، پروتز ثابت دندان، طرح لبخند، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دکتر ساناز یوسفی مقدم
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فلوراید تراپی، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، سفید کردن دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر ساناز یزدانی
دکتر ساناز یزدانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، ترمیم دندان، پروتز متحرک دندان، بلیچینگ، دندانپزشکی زیبایی
تهران
دکتر ساناز ولدی
دکتر ساناز ولدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ترمیم دندان، جراحی دندان، پروتز ثابت دندان، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز هاشمی
دکتر ساناز هاشمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، دندانپزشکی کودکان، دندانپزشکی زیبایی، سفید کردن دندان، فلوراید تراپی
تهران
دکتر ساناز نقی زاده
دکتر ساناز نقی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: فیشور سیلانت، سفید کردن دندان، ونیر کامپوزیت، طرح لبخند، ارتودنسی
تهران
دکتر ساناز مهدی زاده
دکتر ساناز مهدی زاده
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، ترمیم دندان، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی، پروتز متحرک دندان
تهران
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دکتر ساناز منوچهری کردستانی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: پروتز ثابت دندان، ونیر کامپوزیت، اوردنچر، ترمیم دندان، درمان ریشه(عصب کشی)
تهران
دکتر ساناز مغیری
دکتر ساناز مغیری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ارتودنسی، فلوراید تراپی، بازسازی دندان، بلیچینگ، ترمیم دندان
تهران
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دکتر ساناز غلامی طوقچی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: دندانپزشکی کودکان، روکش دندان، جرمگیری دندان، لمینت دندان، طرح لبخند
تهران
دکتر سالومه فرهندی
دکتر سالومه فرهندی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: بلیچینگ، طرح لبخند، بروساژ دندان، پروتز متحرک دندان، فیشور سیلانت
تهران
دکتر سالومه شیخی
دکتر سالومه شیخی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، ونیر کامپوزیت، ایمپلنت، طرح لبخند
تهران
دکتر سالومه صارمی جویباری
دکتر سالومه صارمی جویباری
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: درمان ریشه(عصب کشی)، دندانپزشکی کودکان، اوردنچر، فیشور سیلانت، لمینت دندان
تهران
دکتر سالومه عباس رشیدی
دکتر سالومه عباس رشیدی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: ایمپلنت، پروتز ثابت دندان، دندانپزشکی زیبایی، جراحی دندان، جرمگیری دندان
تهران
دکتر سالومه یاسمی
دکتر سالومه یاسمی
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: لمینت دندان، فیشور سیلانت، دندانپزشکی زیبایی، پروتز ثابت دندان، ارتودنسی
تهران
دکتر سام حکیمی جاهد
دکتر سام حکیمی جاهد
دندان پزشک
زمینه‌های کاری: جرمگیری دندان، فیشور سیلانت، لمینت دندان، درمان ریشه(عصب کشی)، طرح لبخند
تهران، خیابان دولت
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger