شنوایی شناسی و سمعک یاس
شنوایی شناسی و سمعک یاس
زمینه‌های کاری: ABR، TEOAE، ارزیابی شنوایی نوزادان، تجویز و تنظیم تخصصی انواع سمعک نامرئی و پشت گوشی دیجیتال، ASSR)
اصفهان، ‎آمادگاه
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
شنوایی شناسی و سمعک توحید اصفهان
زمینه‌های کاری: O.Vemp، کودکان و بزرگسالان( PTA، IA، ABR، VBRT)
اصفهان، خیابان توحید میانی
شنوایی شناسی و سمعک امین
شنوایی شناسی و سمعک امین
زمینه‌های کاری: تجویز تخصصی انواع سمعک نامرئی شارژی داخل گوشی پشت گوشی دیجیتال هوشمند فراهوشمند، ارزیابی تخصصی شنوایی بزرگسالان و کودکان، ارزیابی تخصصی وزوزگوش، انجام تخصصی تست های تمپانومتری و PTA.IA.SRT.SDS
اصفهان، بزرگمهر
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger