دکتر فریده فریدنیا
دکتر فریده فریدنیا
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، زایمان بدون درد، سرطان های زنان، آزمایش پاپ اسمیر، زایمان سزارین
قم، بلوارامین
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: لابیاپلاستی، بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، ترمیم رکتوسل
قم، بلوار امین
دکتر زهره شاه بوداقی
دکتر زهره شاه بوداقی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: هیسترکتومی، عمل جراحی زنان، مراقبت های دوران یائسگی، زایمان سزارین، زایمان بدون درد
قم، بلوار امین
دکتر زهرا عزتی
دکتر زهرا عزتی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: درمان خشکی واژن، زایمان بدون درد، سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، مراقبت های دوران زایمان
قم، بلوارجمهوری
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: زایمان بدون درد، زنان و زایمان، عمل جراحی زنان، جراحی زیبایی زنان، تزریق چربی به واژن
قم، باجک
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان، زایمان، نازایی
زمینه‌های کاری: بیماری های عفونی و مقاربتی زنان، لابیاپلاستی، مراقبت های دوران یائسگی، سفید کردن واژن، زایمان بدون درد
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: سفید کردن واژن، مراقبت های دوران بارداری، لابیاپلاستی، عمل جراحی زنان، کولپوسکوپی
قم، بلوارشهید محمودنژاد
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان، زایمان و نازایی
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران یائسگی، مراقبت های دوران زایمان، درمان افتادگی رحم و مثانه، مراقبت های دوران بارداری، کولپوسکوپی
قم، -
دکتر کریمه هیوری
دکتر کریمه هیوری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، تزریق چربی به واژن، عمل جراحی زنان، جراحی رحم، درمان خشکی واژن
قم
دکتر مینو پورمجیب
دکتر مینو پورمجیب
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق فیلر به واژن، کولپوسکوپی، جراحی تخمدان، درمان افتادگی رحم و مثانه، عمل جراحی زنان
قم
دکتر مهرانه دیانت
دکتر مهرانه دیانت
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، جراحی رحم، تزریق فیلر به واژن، لابیاپلاستی، تنگ کردن واژن
قم
دکتر منیر سلیمی
دکتر منیر سلیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، تعیین جنسیت، هودکتومی، جوانسازی واژن، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر مریم یوسفی
دکتر مریم یوسفی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های تخمدان، درمان خشکی واژن، تزریق چربی به واژن، جراحی ترمیمی واژن، درمان پولیپ رحم
قم
دکتر مریم عطائی
دکتر مریم عطائی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جوانسازی واژن، هودکتومی، درمان بیماری های رحم، درمان کیست تخمدان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر مریم عرب مقصودی
دکتر مریم عرب مقصودی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان زگیل تناسلی، کولپوسکوپی، تعیین جنسیت، پرینورافی
قم
دکتر مریم عبدخدا
دکتر مریم عبدخدا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان پولیپ رحم، مراقبت های دوران بارداری، درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان بیماری های رحم، پی آرپی واژن
قم
دکتر مرضیه علوی سلطانی
دکتر مرضیه علوی سلطانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، مراقبت های دوران بارداری، درمان نازایی، درمان خونریزی رحم، تنگ کردن واژن
قم
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
دکتر مرضیه السادات قافله باشی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تنگ کردن واژن، درمان میوم رحم، درمان کیست تخمدان، درمان خشکی واژن، تزریق فیلر به واژن
قم
دکتر محمود رحیمی
دکتر محمود رحیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، درمان زگیل تناسلی، جوانسازی واژن، درمان پولیپ رحم، درمان کیست تخمدان
قم
دکتر لیلا سعیدی
دکتر لیلا سعیدی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: تزریق چربی به واژن، کولپوسکوپی، درمان هرپس تناسلی، درمان نازایی، تزریق فیلر به واژن
قم
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
دکتر لیسانس مامایی دکتر زینب متخصص نیا
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان خونریزی رحم، درمان هرپس تناسلی، لابیاپلاستی، درمان میوم رحم
قم
دکتر فاطمه سالم
دکتر فاطمه سالم
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: هودکتومی، جراحی زیبایی زنان، تنگ کردن واژن، درمان عفونت زنان، جوانسازی واژن
قم
دکتر علیرضا کسائیان
دکتر علیرضا کسائیان
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، کولپوسکوپی، تنگ کردن واژن، تزریق فیلر به واژن، درمان خونریزی رحم
قم
دکتر سیده فاطمه شبیری
دکتر سیده فاطمه شبیری
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان هرپس تناسلی، درمان عفونت زنان، عمل جراحی زنان، لابیاپلاستی، جراحی زیبایی زنان
قم
دکتر زهراسادات آستانه
دکتر زهراسادات آستانه
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، لابیاپلاستی، درمان زگیل تناسلی، هودکتومی، عمل جراحی زنان
قم
دکتر زهرا یزدانی
دکتر زهرا یزدانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، مراقبت های بعد از زایمان، جراحی رحم
قم
دکتر زهرا عزِتی
دکتر زهرا عزِتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: مراقبت های دوران بارداری، درمان خشکی واژن، مراقبت های بعد از زایمان، جوانسازی واژن، درمان افتادگی رحم و مثانه
قم
دکتر زهرا سیاقتی
دکتر زهرا سیاقتی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان میوم رحم، درمان پولیپ رحم، تعیین جنسیت، درمان خشکی واژن، درمان هرپس تناسلی
قم
دکتر زهرا ابراهیمی
دکتر زهرا ابراهیمی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی رحم، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن، جراحی زیبایی زنان، مراقبت های بعد از زایمان
قم
دکتر حیدر ریاحی پور
دکتر حیدر ریاحی پور
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان بیماری های رحم، درمان نازایی، درمان هرپس تناسلی، جراحی زیبایی زنان، جراحی تخمدان
قم
دکتر حسن ارجمند
دکتر حسن ارجمند
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان کیست تخمدان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، درمان عفونت زنان، لابیاپلاستی
قم
دکتر جلیل پاک روش
دکتر جلیل پاک روش
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان عفونت زنان، درمان خشکی واژن، درمان میوم رحم، مراقبت های بعد از زایمان، درمان زگیل تناسلی
قم
دکتر اعظم طرفداری منشادی
دکتر اعظم طرفداری منشادی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: جراحی تخمدان، درمان نازایی، درمان پولیپ رحم، عمل جراحی زنان، درمان میوم رحم
قم
دکتر ابوالقاسم سامانی
دکتر ابوالقاسم سامانی
متخصص: زنان و زایمان
زمینه‌های کاری: درمان افتادگی رحم و مثانه، درمان پولیپ رحم، درمان بیماری های رحم، درمان زگیل تناسلی، تنگ کردن واژن
قم
موتور جست‌وجوی دیجی دکتر همه‌ی بهره‌های این سامانه را دارد.
Telegram Messenger